منابع آموزشی دوره Smart Choice 2

75,000 تومان
2فروش
75,000 تومان

منابع آموزشی آنلاین دوره Smart Choice 2

زبان آموزان عزیز از طریق این بخش می توانند به منابع آموزشی و کمک آموزشی دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی Smart Choice 2 دسترسی داشته باشند. موارد ارائه شده به تفکیک هر درس دسته بندی و ارائه شده اند. جهت مشاهده گزینه «جلسات دوره» در بالای صفحه را انتخاب فرمائید.

ویدئوهای کمک آموزشی

ویدئوهای آموزشی نکات گرامری، مکالمه و موضوع هر درس توسط اساتید زبان آن

فایل های صوتی

فایل های صوتی مربوط به کتاب آموزشی و کتاب تمرین به تفکیک هر درس

فایل های ویدئویی

ویدئوهای آموزشی مربوط به کتاب آموزشی به تفکیک هر درس

خودآزمایی و آزمون

خودآزمایی و آزمون های مربوط به دوره آموزشی به تفکیک موضوع و درس

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
سطح دوره

پیشرفته, متوسط, مقدماتی

Unit 01

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:16

Vocabulary (Student Book - Page 4) فایل صوتی

01:06

Conversation (Student Book - Page 5) فایل صوتی

00:57

Pronunciation (Student Book - Page 6) فایل صوتی

00:47

Listening Plus (Student Book - Page 7) فایل صوتی

01:53

Listening (Student Book - Page 7) فایل صوتی

01:52

Reading (Student Book - Page 8) فایل صوتی

02:08

Listening (Workbook - Page 4) فایل صوتی

02:00

Pronunciation (Workbook - Page 4) فایل صوتی

01:05

Conversation Video ویدئو

00:42

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی Conversation Video تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Student Video ویدئو

01:20

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 
Unit 02

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:12

Vocabulary (Student Book - Page 10) فایل صوتی

01:23

Conversation (Student Book - Page 11) فایل صوتی

00:46

Pronunciation (Student Book - Page 12) فایل صوتی

00:47

Listening Plus (Student Book - Page 13) فایل صوتی

02:32

Listening (Student Book - Page 13) فایل صوتی

01:40

Reading (Student Book - Page 14) فایل صوتی

03:19

Listening (Workbook - Page 9) فایل صوتی

02:49

Pronunciation (Workbook - Page 9) فایل صوتی

01:37

Conversation Video ویدئو

00:39

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

00:59

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 03

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

00:57

Vocabulary (Student Book - Page 16) فایل صوتی

01:04

Conversation (Student Book - Page 17) فایل صوتی

01:08

Pronunciation (Student Book - Page 18) فایل صوتی

00:38

Listening Plus (Student Book - Page 19) فایل صوتی

03:34

Listening (Student Book - Page 19) فایل صوتی

02:59

Reading (Student Book - Page 20) فایل صوتی

02:36

Listening (Workbook - Page 14) فایل صوتی

02:57

Pronunciation (Workbook - Page 14) فایل صوتی

01:16

Conversation Video ویدئو

00:45

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:39

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Review Units 1-3

Smart Choice 2

Review (Student Book - Page 22) فایل صوتی

01:22

Conversation (Student Book - Page 23) فایل صوتی

02:45

Unit 04

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:18

Vocabulary (Student Book - Page 24) فایل صوتی

01:13

Conversation (Student Book - Page 25) فایل صوتی

00:47

Pronunciation (Student Book - Page 26) فایل صوتی

00:52

Listening Plus (Student Book - Page 27) فایل صوتی

03:28

Listening (Student Book - Page 27) فایل صوتی

03:30

Reading (Student Book - Page 28) فایل صوتی

02:12

Listening (Workbook - Page 23) فایل صوتی

02:11

Pronunciation (Workbook - Page 23) فایل صوتی

01:16

Conversation Video ویدئو

00:29

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:22

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 05

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:30

Vocabulary (Student Book - Page 30) فایل صوتی

01:17

Conversation (Student Book - Page 31) فایل صوتی

00:45

Pronunciation (Student Book - Page 32) فایل صوتی

01:01

Listening Plus (Student Book - Page 33) فایل صوتی

03:17

Listening (Student Book - Page 33) فایل صوتی

02:54

Reading (Student Book - Page 34) فایل صوتی

02:36

Listening (Workbook - Page 28) فایل صوتی

02:54

Pronunciation (Workbook - Page 28) فایل صوتی

01:04

Conversation Video ویدئو

00:29

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:14

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 06

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:34

Vocabulary (Student Book - Page 36) فایل صوتی

01:03

Conversation (Student Book - Page 37) فایل صوتی

00:54

Pronunciation (Student Book - Page 38) فایل صوتی

00:50

Listening Plus (Student Book - Page 39) فایل صوتی

02:51

Listening (Student Book - Page 39) فایل صوتی

03:57

Reading (Student Book - Page 40) فایل صوتی

02:19

Listening (Workbook - Page 33) فایل صوتی

02:39

Pronunciation (Workbook - Page 33) فایل صوتی

01:25

Conversation Video ویدئو

00:36

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:05

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Review Units 4-6

Smart Choice 2

Review (Student Book - Page 42) فایل صوتی

01:19

Conversation (Student Book - Page 42) فایل صوتی

02:33

Unit 07

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:02

Vocabulary (Student Book - Page 44) فایل صوتی

01:08

Conversation (Student Book - Page 45) فایل صوتی

00:52

Pronunciation (Student Book - Page 46) فایل صوتی

00:38

Listening Plus (Student Book - Page 47) فایل صوتی

02:32

Listening (Student Book - Page 47) فایل صوتی

03:41

Reading (Student Book - Page 48) فایل صوتی

02:51

Listening (Workbook - Page 42) فایل صوتی

02:33

Pronunciation (Workbook - Page 42) فایل صوتی

01:19

Conversation Video ویدئو

00:40

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:35

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 08

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:46

Vocabulary (Student Book - Page 50) فایل صوتی

00:49

Conversation (Student Book - Page 51) فایل صوتی

00:54

Pronunciation (Student Book - Page 52) فایل صوتی

00:43

Listening Plus (Student Book - Page 53) فایل صوتی

03:03

Listening (Student Book - Page 53) فایل صوتی

02:37

Reading (Student Book - Page 54) فایل صوتی

02:24

Listening (Workbook - Page 47) فایل صوتی

02:46

Pronunciation (Workbook - Page 47) فایل صوتی

00:54

Conversation Video ویدئو

00:44

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:19

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 09

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

02:09

Vocabulary (Student Book - Page 56) فایل صوتی

01:04

Conversation (Student Book - Page 57) فایل صوتی

00:36

Pronunciation (Student Book - Page 58) فایل صوتی

00:41

Listening Plus (Student Book - Page 59) فایل صوتی

03:21

Listening (Student Book - Page 59) فایل صوتی

02:29

Reading (Student Book - Page 60) فایل صوتی

02:27

Listening (Workbook - Page 52) فایل صوتی

02:32

Pronunciation (Workbook - Page 52) فایل صوتی

01:05

Conversation Video ویدئو

00:25

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:25

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Review Units 7-9

Smart Choice 2

Review (Student Book - Page 62) فایل صوتی

01:06

Conversation (Student Book - Page 63) فایل صوتی

02:27

Unit 10

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:56

Vocabulary (Student Book - Page 64) فایل صوتی

01:02

Conversation (Student Book - Page 65) فایل صوتی

00:53

Pronunciation (Student Book - Page 66) فایل صوتی

00:37

Listening Plus (Student Book - Page 67) فایل صوتی

02:37

Listening (Student Book - Page 67) فایل صوتی

02:47

Reading (Student Book - Page 68) فایل صوتی

02:16

Listening (Workbook - Page 61) فایل صوتی

03:02

Pronunciation (Workbook - Page 61) فایل صوتی

00:53

Conversation Video ویدئو

00:45

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:01

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 11

Smart Choice 2

Warm Up ویدئو

01:36

Vocabulary (Student Book - Page 70) فایل صوتی

00:50

Conversation (Student Book - Page 71) فایل صوتی

00:49

Pronunciation (Student Book - Page 72) فایل صوتی

00:48

Listening Plus (Student Book - Page 73) فایل صوتی

03:07

Listening (Student Book - Page 73) فایل صوتی

03:45

Reading (Student Book - Page 74) فایل صوتی

02:49

Listening (Workbook - Page 66) فایل صوتی

02:33

Pronunciation (Workbook - Page 66) فایل صوتی

01:18

Conversation Video ویدئو

00:37

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:21

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Unit 12

Smart Choice 2

Vocabulary (Student Book - Page 76) فایل صوتی

00:59

Conversation (Student Book - Page 77) فایل صوتی

01:00

Pronunciation (Student Book - Page 78) فایل صوتی

00:49

Listening Plus (Student Book - Page 79) فایل صوتی

04:06

Listening (Student Book - Page 79) فایل صوتی

03:21

Reading (Student Book - Page 80) فایل صوتی

02:37

Listening (Workbook - Page 71) فایل صوتی

02:45

Pronunciation (Workbook - Page 71) فایل صوتی

01:46

Conversation Video ویدئو

00:49

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

Student Video ویدئو

01:21

جهت ارزیابی و تقویت یادگیری، پس از مشاهده ویدئوهای این درس در خودآزمایی Video Activities شرکت نمائید.
 

خودآزمایی بخش اول تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
Review Units 10-12

Smart Choice 2

Review (Student Book - Page 82) فایل صوتی

01:21

Conversation (Student Book - Page 83) فایل صوتی

02:22

آزمون آنلاین

خودآزمایی بخش سوم تمرین

10 سوال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “منابع آموزشی دوره Smart Choice 2”

×
واتساپ
اینستاگرام
مشاوره و پشتیبانی